นักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บ.ไพรม์ เบฟเวอเรจ และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มข.

วันที่ 18 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียน ระดับ ปวช.ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน โดยนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไพรม์ เบฟเวอเรจ จำกัด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก