ประกาศเรียนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ น้ำท่วมภายในวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2566