ฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

23 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 44 คน เป็นนักศึกษา ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล