เลิกเรียนแล้ว เข้าแถวกลับกันนะครับ

ต้องขอชื่นชมคณาจารย์ที่ร่วมดูแลและนักศึกษาที่ร่วมสร้างระเบียบวินัยภายในสถานศึกษา ซึ่งมีบุคลากรภายนอกได้เห็นและได้กล่าวชื่นชมทั้งสถาบัน คณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากแสดงความคิดเห็น