พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560


พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  ดร.สายัณห์ ผาน้อย มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู

 

 Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น