ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (พหุปัญญาและบูรณาการ) รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (พหุปัญญาและบูรณาการ) รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (พหุปัญญาและบูรณาการ) รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (สพป.ขก.เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการให้เต็มศักยภาพ ซึ่งมีจำนวนฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้หุ่นยนต์ ฐานการเรียนรู้สติ๊กเกอร์ไลน์ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และฐานภาษาไทย โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดค่ายวิชาการในครั้งนี้ 2 ฐาน ได้แก่ ฐานหุ่นยนต์ และฐานสติ๊กเกอร์ไลน์ ...
Read More
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาสร้างคนดีสู่สังคม โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิยกระดับการศึกษา มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมดี แต่ฐานะทางครอบครัวยากจนพิเศษ และขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษานำไปประกอบอาชีพและ "เป็นคนดีสู่สังคม" นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ 004/2565สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ...
Read More
กำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางกำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ...
Read More
กำหนดการลงทะเบียน รายงานตัวเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียน รายงานตัวเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาคปกติ ระดับ ปวช.ปวช.1 เลื่อนชั้น ปวช.2 - ลงทะเบียนฯ วันที่ 2/3/5/6 พฤษภาคม 2565ปวช.2 เลื่อนชั้น ปวช.3 - ลงทะเบียนฯ วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565ภาคปกติ และ ภาคบ่าย(หลักสูตรคนทำงาน) ระดับ ปวส.ปวส.1 เลื่อนชั้น ปวส.2 ห้องธรรมดา (จบ ปวช.ตรงสาย) - ลงทะเบียนฯ วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565ปวส.1 เลื่อนชั้น ปวส.2 ห้องพิเศษ (จบ ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาย) - ลงทะเบียนฯ วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2565หมายเหตุ : ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการลงทะเบียน รายงานตัวเลื่อนชั้นปีรูปแบบ Walk In ที่วิทยาลัย1. ติดต่อ ห้องพัฒนากิจการนักศึกษา (อาคาร 7 ติดประตูทางเข้า)2. เขียนแบบฟอร์มรายงานตัว3. ติดต่อฝ่ายการเงิน ตึกอำนวยการ ชั้น 24. ยื่นแบบฟอร์มรายงานตัว / ชำระลงทะเบียน รายงานตัวเลื่อนชั้นปีรูปแบบออนไลน์1. เพิ่มเพื่อน LINE Official Account “เทคโนภาคฯการเงิน”สแกน QR Code หรือค้นหา ID : @715wmdji2. แจ้งในไลน์การเงินว่า “ติดต่อชำระลงทะเบียน รายงานตัวเลื่อนชั้นปีออนไลน์” พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา3. ชำระลงทะเบียนฯ ส่งสลิปการโอนเข้าไลน์การเงินเพื่อเป็นหลักฐาน4. เมื่อเปิดภาคเรียน ให้ติดต่อเขียนแบบฟอร์มรายงานตัวที่ห้องพัฒนากิจการนักศึกษา (อาคาร 7 ติดประตูทางเข้า) ...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุน เครือข่าย ป.ตรี ม.ภาคฯ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุน เครือข่าย ป.ตรี ม.ภาคฯ

ตามมที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภท ทุนเครือข่าย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามในประกาศที่แนบมา เข้ารายงานตัวและรับการสัมภาษณ์ รอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 g;] ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 1 ...
Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีประธานในพิธี ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตามมาตรการที่ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่นให้แนวทางและข้อปฏิบัติไว้ทุกกระบวนการ โดยในปีการศึกษานี้ได้เปลี่ยนสถานที่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจากเดิมที่ห้องประชุมประภากร 2 อาคาร 8B มาเป็นรูปแบบ New Normal พื้นที่เปิดครั้งแรก ภายในโดมอเนกประสงค์ ...
Read More
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “เลือดหมูเหลืองฟ้า อำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “เลือดหมูเหลืองฟ้า อำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "เลือดหมูเหลืองฟ้า อำลาสถาบัน" ประจำปีการศึกษา 2564 (เฟื่องฟ้าช่อที่ 45)วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันนี้ (21 มีนาคม 2565) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "เลือดหมูเหลืองฟ้า อำลาสถาบัน" ประจำปีการศึกษา 2564 (เฟื่องฟ้าช่อที่ 45) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 45 ระดับ ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินให้แก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงได้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลและเรียกขวัญผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามคติความเชื่อของประเพณีชาวอีสาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากบริษัทและสถานประกอบการภายในจังหวัดขอนแก่น เข้ามารับสมัครงานในตลาดนัดแรงงานภายในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อและต้องการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาได้มีงานทำ และรับสมัครงานถึงที่ งานหลากหลายประเภท และหลากหลายตำแหน่ง ...
Read More
ประกาศให้เรียน On Line – ครู WFH วันที่ 4-14 ม.ค.65 นี้

ประกาศให้เรียน On Line – ครู WFH วันที่ 4-14 ม.ค.65 นี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line และให้ครู รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา Work From Home ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565 และประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 2 มกราคม 2565  ...
Read More
ประกาศเปิดลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

ประกาศเปิดลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

ตามประกาศวิทยาลัย ที่ 016/2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เรื่อง การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายวิชกาการจึงเปิดรับลงทะเบียนซัมเมอร์ (ช่วงที่ 1) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10-12 และ 17-19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องฝ่ายวิชาการ (หลังตึกอำนวยการ ชั้น 1) เปิดบริการเวลา 08.30-15.00 น.สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ โทร.043-222781 กด 14 ...
Read More