พันธกิจ

พันธกิจ  (Mission)

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสู่ความเป็นสากล
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีระเบียนวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน