การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ภายใต้โครงการวันชมรมคนรักกิจกรรมฯ 2565

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ภายใต้โครงการวันชมรมคนรักกิจกรรมฯ 2565

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ภายใต้โครงการวันชมรมคนรักกิจกรรม ด้วยวิถีที่พอเพียง และการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ประจำปีการศึกษา 2565 โดย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประกวดขึ้น "เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการออม ผ่านการถ่ายทอดโดยใช้ศิลปะการภาพวาด" โดยมีนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งได้ผ่านการพิจาณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ 2 วันด้วยกัน ได้แก่ การพิจารณาให้คะแนนภาพที่เข้าประกวด ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน) ,องค์ประกอบศิลป์ (20 คะแนน) ,การให้สีสัน (20 คะแนน) ,ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ (20 คะแนน) ในวันที่ 22 ก.พ. 2566 และพิจารณาการให้คะแนนในส่วนของ เนื้อหาสาระของภาพ ประกอบด้วย เนื้อหาจากภาพ (10 คะแนน) และการนำเสนอแนวคิดภาพ (10 คะแนน) ตัดสินและประกาศผลในวันที่ 23 ก.พ. 2566 โดยได้ผู้ชนะการประกวด ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ : นางสาวมาริณี ต่อโชติ สาขาวิชาการบัญชี ปวช.3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท สมุดโน๊ต และกระปุกออมสินจากธนาคารออมสิน 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : นางสาวญาณพันธ์ เต้บำรุง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวช.3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 300 บาท สมุดโน๊ต และกระปุกออมสินจากธนาคารออมสิน 3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : นายสุกิจ โคตรฮุย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 200 บาท สมุดโน๊ต และกระปุกออมสินจากธนาคารออมสิน 4.รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมสมุดโน๊ต - นางสาวเปรมศินี ถากง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.1 - นางสาวลลิดา กิ่งจอหอ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.1 - นางสาวกุลนัดดา ฝากเซียงซา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.1 - นางสาววันวิสาข์ ชัยบุญ สาขาวิชาการบัญชี ปวช.3 - นายวิสิทธิ์ โฮมละคร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.2 หลังจากการประกวด ภาพผลงานผู้เข้าประกวดทั้งหมดจะถูกจัดแสดงไว้ที่ตึกอำนวยการ ชั้น 2 เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ได้ชมผลงานภาพต่อไป ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ : http://bit.ly/3IRTMyK กติกาการประกวดวาดภาพ : https://bit.ly/3RL0Cct ...
Read More
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” เนื่องในโครงการวันชมรมคนรักกิจกรรม ด้วยวิถีที่พอเพียง และการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-คอมพิวเตอร์กราฟิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สมัครเข้าร่วมโครงการ : วันนี้-14 ก.พ.66 กำหนดส่งผลงาน : 21 ก.พ.66 ประกาศผลและมอบรางวัล : 23 ก.พ.66 กติกาการประกวดวาดภาพ : https://bit.ly/3RL0Cct ...
Read More