กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมลูกเสือในครั้งนี้ เป็นการเข้าค่ายในลักษณะแบบ "Day Camp" หรือไป-กลับ กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีเปิดฯ กิจกรรมการเดินทางไกล กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมฐานผจญภัยภายในการเข้าค่าย เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรม ให้แก่เยาวชนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่น ในชาติ และในชุมชนระหว่างนานาชาติ ตามจุดมุ่งประสงค์ของขบวนลูกเสือ ...
Read More