การอบรม “โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา”

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค …

การอบรม “โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา” Read More »