ประกาศเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์ น้ำท่วมภายในวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566