รางวัลพระราชทานเกี่ยวเนื่อง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

นายนนทวัช จันทร์ตรี  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” เป็นตัวแทนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้ารับพระราชทานรางวัลความ เป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา

นายธนากร ชวัญกุล  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” เป็นตัวแทนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้ารับพระราชทานรางวัลความ เป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา

นายธนากร ผาจวง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” เป็นตัวแทนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้ารับพระราชทานรางวัลความ เป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3  วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ วังสระปทุม