ประกาศให้เรียน On Line – ครู WFH วันที่ 4-14 ม.ค.65 นี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line และให้ครู รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา Work From Home ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565 และประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 2 มกราคม 2565