กำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางกำหนดการเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565