ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 3)

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 15 / 2565 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 3) ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2565