คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

 

   

 นางสาวญาณิศา  ภักดิ์โพธิ์

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

นายธีระ  บัณฑรวรรณ

ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย

 

 นายสมใจ  คงคาชาติ

ผู้อำนวยการ

 

 ดร.ชาญณรงค์ พลเยี่ยม

รองผู้อำนวยการ