อบรมเชิงปฏิบัติการ “สถานศึกษาคุณธรรม” สำหรับครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถานศึกษาคุณธรรม” สำหรับครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อทบทวนคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้ในการขับเคลื่อนด้านสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัย โดยหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คณะครูและบุคลากรสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการอบรมทบทวนส่งต่อและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำโครงงานคุณธรรมในสาขาวิชาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านระเบียบวินัยต่างๆของนักเรียน นักศึกษาได้ โดยจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถานศึกษาคุณธรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษาอีกครั้ง เพื่อปลูกฝังและขับเคลื่อนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้น่าอยู่ต่อไป