กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เทคโนภาคฯ ขอนแก่น 2565

1 กันยายน 2565  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดพอเพียง” เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกจัดขึ้นภายใต้โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 4 | ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย ทีมเทคโนภาคฯ Super M. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับสถานศึกษาต้นแบบ ภายในงานได้แบ่งออกเป็น 4 ฐานหลัก ได้แก่ ฐานหารายได้ระหว่างเรียน ,ฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ,ฐานความรู้ทางการเงิน และฐานคลินิกการเงิน (ภายใต้กิจกรรม Power Success) ซึ่งในฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง และฐานความรู้ทางการเงินนั้น ได้มีการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ไว้สำหรับให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาความรู้ทางด้านการเงินและทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังจากการเรียนรู้ในทั้ง 2 ฐานนี้ สำหรับฐานคลินิกการเงิน ได้มีการบริการให้คำปรึกษาทางด้านการออมเงิน เปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนและรับฝากเงินเพื่อออมเงิน ทั้งนี้ใครที่เข้าร่วมกิจกรรม Power Success ของคลินิกการเงิน หากออมเงินได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกิจกรรมเป็นรางวัลสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาชมรมดนตรีจากชมรมวิชาชีพช่างยนต์ทำการแสดงสร้างบรรยากาศและความบันเทิงภายในงานอีกด้วย

คลังภาพและวิดีโอ : https://bit.ly/3R99eYZ