เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากมูลนิธิยกระดับการศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
การสอนทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น สำหรับน้องๆ โรงเรียนมัธยมเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสายสามัญได้ทดลองสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกปฏิบัติหรือทักษะทางด้านสายอาชีพโดยตรง ซึ่งในการสอนหลักสูตรระยะสั้นครั้งนี้ โรงเรียนบ้านเชียงยืน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในด้านวิชาชีพ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจด้านการฝึกทักษะอาชีพเป็นอย่างมากในทุกๆหลักสูตร อาทิ สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยตัวเรา ,ขายออนไลน์ง่ายนิดเดียว ,การบำรุงรักษาจักรยานยนต์เบื้องต้น เป็นต้น

คลังภาพและวิดีโอ :